Svetovalni delavec je tista oseba na šoli, ki sodeluje z učenci, s starši, z učitelji, z vodstvom šole in z drugimi institucijami. Učencem pomaga pri razvijanju učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja. Učencem svetuje pri vzgojnih in disciplinskih težavah in jim pomaga pri razvijanju učinkovite komunikacije, pri urjenju v socialnih spretnostih in razvijanju dobre samopodobe. Učence vpisuje in sprejema v šolo in jim pomaga pri vključevanju v šolsko življenje. Starejše učence informira o nadaljnjem izobraževanju, jim svetuje in pomaga pri izbiri nadaljnjega šolanja oziroma poklica. Z učitelji sodeluje pri vzdrževanju pozitivne razredne klime. Prav tako koordinira in skrbi za izvajanje individualiziranih programov. Svetovalni delavec nudi pomoč tako učencem kot njihovim staršem. Učenci ste dobrodošli, kadar imate vprašanje, ste v stiski, imate težave doma ali v šoli oz. se želite o čem pogovoriti. Starši se obrnite na nas v primeru finančnih težav, dilem glede vaših otrok, družinskih stisk ipd.

Šolska svetovalna delavka, Irena Mlakar