Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka, ki sami izvolijo predstavnike v Svet staršev. Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Na sestankih članov Sveta staršev predstavniki poročajo o sklepih in ugotovitvah, ki so jih sprejeli na roditeljskih sestankih po oddelkih. Z novimi informacijami seznanijo starše v oddelku.

V šolskem letu 2023/24 je bil za predsednika sveta staršev izvoljen gospod Janez Kolar, za podpredsednika gospod Aleš Gorjanc in zapisnikarko gospa Andreja Pevec.