Svet na dlani – The world in the palm of your hand

Naša šola je že večkrat sodelovala v mednarodnih projektih. Čeprav je trenutna situacija negotova, želimo nadaljevati s sodelovanjem z drugimi šolami v Evropi, saj se je to izkazalo kot zelo koristna in učinkovita praksa, ki vodi v razvoj šole ter odprtost vseh zaposlenih in učencev. Tako premagujemo različne ovire, ki se pojavijo pri vsakdanjem delu.

Na šoli smo skupaj oblikovali prednostna področja, ki jih želimo izboljševati. V izmenjavi dobrih praks in obiskih tujih šol vidimo dobre rešitve in dvig kakovosti našega dela. Izboljšati želimo digitalno pismenost učencev in učiteljev, povečati uporabo inovativnih pristopov z uporabo IKT, aktivno vpeljevati učenje na prostem v formalen pouk in izboljšati prečne veščine naših učencev. Učitelji tako postanejo samozavestnejši in odprti za novosti.

Z izvedbo projekta želimo pridobiti znanje na področju sodobnih, inovativnih pristopih pri učenju, dvigniti IKT veščine pri učiteljih in učencih, opolnomočiti učitelje za delo z učenci na področju prečnih veščin (komunikacija, kritično mišljenje, inovativnost…), posebno pozornost nameniti učencem s posebnimi potrebami. Povečati želimo delež pouka na prostem s poudarkom na gibanju in ozaveščanju o ekoloških vsebinah. Nadgraditi želimo naše učne poti in povečati delež projektnega dela, ki temelji na medpredmetnem povezovanju. S projektom bomo seznanili vse deležnike, tudi starše in lokalno skupnost. S projektom bomo dvignili kvaliteto našega dela, povezali vse pedagoške delavce in jim ponudili možnost strokovnega napredovanja ter osebnostne rasti. Krepili bomo tudi jezikovne kompetence ter zmanjševali predsodke in stereotipe na področju kulturnih ali drugih razlik. Želimo “Svet na dlani”.

Sodelovali bomo s tremi partnerskimi šolami s Hrvaške, Francije in Irske. Vse organizacije imajo izkušnje s področji, ki jih želimo izboljšati. Izvedli bomo izobraževalne obiske teh šol, kjer bomo izmenjali izkušnje, se učili na področju IKT-ja, outdoor learninga in trajnostnega razvoja ter vzpodbujali razvoj prečnih veščin, kar je tudi del nacionalnega projekta prenove razširjenega programa. Vsa področja se dotikajo konkretnega dela z učenci tako v obveznem kot v razširjenem programu. Predvsem v razširjenem programu (interesne dejavnosti, nove vsebine) bomo namenili več pozornosti dejavnostim, pri katerih učenci razvijajo prečne veščine.

Naši rezultati so jasno začrtani. Učenci in učitelji bodo več in bolj suvereno uporabljali informacijsko tehnologijo, s katero bomo izboljšali kvaliteto pouka in uporabljali inovativne pristope. Pričakujemo tudi, da bodo učenci aktivnejši na področju obvladovanja prečnih veščin. Pričakujemo, da bo več učiteljev povezovalo projektno učenje in učenje na prostem v formalno učenje. Posledično bodo učenci bolj motivirani, njihovo znanje bo trajnejše in ozaveščeno z okoljsko problematiko. Rezultate pričakujemo tudi pri komunikaciji in sodelovanju celotnega aktiva, saj projektno delo poveže in okrepi dobre odnose. Rezultat je “svet na dlani” tako pri zaposlenih, ki postanejo samozavestnejši, kot pri učencih, ki se jim razširi obzorje in pogled v prihodnost.

Koordinatorica projekta: Andreja Ocvirk

ERASMUS+: FRANCIJA, LANGRES (sledenje na delovnem mestu)

V tednu od 6. do 12. 2. 2023 smo štiri strokovne delavke naše šole obiskale partnersko šolo v projektu Erasmus+ v Langresu (Francija). Strokovni delavci šole, učenci, predvsem pa koordinatorica projekta Lidia Erak, so nas prijazno sprejeli.

Namen obiska je bil opazovanje učnega procesa in spoznavanje njihovega šolskega sistema, ki se od našega precej razlikuje. Učiteljice smo bile prisotne pri učnih urah različnih predmetov, kjer so učenci stari od 10 do 14 let in še na dveh drugih šolah, kjer so bili učenci mlajši. Na šoli so nam predstavili tudi zadolžitve, ki jih opravlja tajnica, računovodkinja, ravnateljica, knjižničarka in socialna pedagoginja. Šola ima veliko tujcev, ki so vključeni v običajen pouk, imajo pa tudi veliko dodatnih ur francoskega jezika. Njihova šola je stara, vendar sodobno opremljena z računalniki, elektronskimi tablami in zasloni. Več…

 

 

 

ERASMUS+: IRSKA, DUNDALK (sledenje na delovnem mestu)

Namen obiska na Irskem, ki smo se ga udeležile 4 strokovne delavke, je bil obiskati osnovno šolo v Dundalku, kjer je pouk namenjen učencem od 4. do 12. leta starosti. Obiskale smo tudi šolo v Crossmaglenu, ki je bila naša partnerica v preteklosti. Zelo prijazno so nas sprejeli in omogočili ogled pouka v vseh razredih. Opaziti je bilo veliko sproščenosti, prisrčnosti, pozitivne povezanosti med učenci, učitelji in ravnateljem. Učilnice so bile odlično opremljene z IKT opremo, kar tudi učinkovito uporabljajo. Učni proces ni potekal frontalno, temveč je ves čas s pogovorom vključeval vse učence. Učenci imajo veliko preprostih didaktičnih pripomočkov in stenskih slik, ki so jim v pomoč pri pouku. Veliko je tudi gibanja, petja in ročnega ustvarjanja. Več…

 

ERASMUS+: HRVAŠKA, BRODARICA (sledenje na delovnem mestu)

V času od 25. 9. 2022 do 1. 10. 2022 so ravnateljica, Andreja Ocvirk, ter učiteljici Ana Posavec in Petra Špur v okviru projekta Erasmus+ obiskale Osnovno šolo Brodarica na Hrvaškem z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, strokovnjaki in drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu. Učiteljice so prisostvovale pri pouku, opazovale in primerjale šolske prakse ter s tem pridobivale znanja, izkušnje in ideje, s katerimi so po končani mobilnosti obogatile pouk na naši šoli. Več…

 

ERASMUS+: ITALIJA, BOLOGNA (strukturiran tečaj)

Drugega strukturiranega tečaja na temo Outdoor education: a new way of teaching and learning (Učenje na prostem: novi načini poučevanja in učenja), smo se ravnateljica, Andreja Ocvirk, ter učiteljice Mateja Bevc, Helena Gornjak in Urška Podčedenšek udeležile v Bologni v mesecu maju.Tečaj je potekal v angleškem jeziku. Udeležencem je bil namen zagotoviti orodja, ideje in primere dobrih praks ter znanja iz prve roke o tem, kako vključiti izobraževanje na prostem v formalno izobraževanje. Več…

 

ERASMUS+: TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ (strukturiran tečaj)

Od 13. 3. 2022 do 19. 3. 2022 so se ravnateljica, Andreja Ocvirk, ter učiteljici Katja Zatler in Petra Špur v okviru projekta Erasmus+ udeležile 7-dnevnega izobraževanja na Tenerifih z naslovno temo Prečne veščine in čustvena inteligenca. Namen tečaja je bil razvijanje prečnih veščin in čustvene inteligence udeležencev ter prikaz načinov in dejavnosti, s katerimi lahko razvijajo čustveno inteligenco svojih učencev. Nova spoznanja bomo s pridom uporabili v praksi. Več…